21 Civilforsvarsstyrelsen var dog den centrale aktør. Her lå ledelsesopgaven og ansvaret for statslige foranstaltninger herunder civilforsvarskorpset, de offentlige beskyttelsesrum ”samt i det hele at forestå landets civilforsvar efter nærmere af indenrigsministeren givne retningslinjer”. Det var denne sidste passus, der var lovhjemlen for det oplysningsarbejde, der ?ik stadigt større opmærksomhed i 1950’erne. Til den statslige del var der desuden knyttet et Civilforsvarsråd af teknisk sagkyndige og særligt berørte myndigheder. Leder af Statens civile luftværn og vicepolitichef Arthur Dahl blev udpeget som den første chef for Civilforsvarsstyrelsen, medens Erik Schultz, fuldmægtig i Indenrigsministeriet og sekretær for luftværnsudvalget, blev ansat som administrationschef. Dahl og Schultz, der 1. februar 1962 overtog direktørposten, er nøglepersonerne i civilforsvarets historie i denne periode.20 I civilforsvarets første år medførte atombomberne, der blev kastet over Hiroshima og Nagasaki, ikke umiddelbart nogen større forandring i tilgangen til beskyttelsen af den danske civilbefolkning.21 I luftværnsudvalgets betænkning af 1949 hed det f.eks., at erfaringerne fra 2. verdenskrig ”ikke i væsentlig Grad” havde rokket ved ”de hidtil gældende Principper med Hensyn til Befolkningens Beskyttelse under Luftangreb”.22 Det var først i løbet af 1950’erne – i takt med nukleariseringen af NATO’s forsvarsstrategi og brintbombens udvikling – at større planer for beskyttelse af civile i tilfælde af atomkrig blev en udfordrende hovedopgave for civilforsvaret, og at sådanne planer blev genstand for offentlig debat. Den udvikling er også afspejlet i lov nr. 342 af den 23. december 1959 om det civile beredskab.23 1950’erne var imidlertid ”en bevillingsmæssig svag periode for det statslige civilforsvar”.24 Civilforsvaret modtog ganske vist en økonomisk saltvandsindsprøjtning i starten af 1960’erne,25 men 1950’erne var en ugunstig periode præget af begrænsede midler og en stadig vanskeligere opgave i forhold til at yde civil beskyttelse. Det betød bl.a., at civilforsvaret måtte sætte større lid 20 Adgangen til Schultz’s omfattende embedsarkiv er følgelig centralt i studier som dette. 21 Det fremgår også af Indenrigsministeriets Luftværnsudvalg: Betænkningen, hvor atombombens fremtidige militære rolle ikke kunne vurderes præcist (20-21, men se også 213- 220). 22 Indenrigsministeriets Luftværnsudvalg: Betænkningen, 40. 23 Loven blev ændret ved lov nr. 76 af 10. marts 1966 og ?lere gange siden. 24 Finansministeriet: Rapport, 14. Selvom den tidlige periode var præget af en række anlægsudgifter, var de årlige driftsudgifter i løbet af 1950’erne i omegnen af 20-25 mio. kr. Dertil kom etableringsudgifter, der svingede betragteligt (fra 76,2 mio kr. i 1951/1952 til 6,3 mio. kr. i 1957/1958). Der er tale om løbende udgifter. Jørgensen: Når staten skal spare, 386. Til sammenligning beløb etableringen af Risø sig til 150 mio. kr i investeringer og 40 mio. kr i driftsudgifter (Nielsen og Knudsen: ”Troublesome Life of Peaceful Atoms”, 98), mens de danske forsvarsudgifter udgjorde godt 900 mio. kr. årligt i 1953. Igennem det meste af perioden, var der i civilforsvaret en vis (og forventelig) utilfredshed med den manglende økonomiske og politiske opbakning. Se Westergaard: Anvendelsen af Frygt, særligt 49-51. 25 Mortensen: ”Stability and Change in Public Policy”, 382.
temp 1 temp 2 temp 3 temp 4 temp 5 temp 6 temp 7 temp 8 temp 9 temp 10 temp 11 temp 12 temp 13 temp 14 temp 15 temp 16 temp 17 temp 18 temp 19 temp 20 temp 21 temp 22 temp 23 temp 24 temp 25 temp 26 temp 27 temp 28 temp 29 temp 30 temp 31 temp 32 temp 33 temp 34 temp 35 temp 36 temp 37 temp 38 temp 39 temp 40 temp 41 temp 42 temp 43 temp 44 temp 45 temp 46 temp 47 temp 48 temp 49 temp 50 temp 51 temp 52 temp 53 temp 54 temp 55 temp 56 temp 57 temp 58 temp 59 temp 60 temp 61 temp 62 temp 63 temp 64 temp 65 temp 66 temp 67 temp 68 temp 69 temp 70 temp 71 temp 72 temp 73 temp 74 temp 75 temp 76 temp 77 temp 78 temp 79 temp 80 temp 81 temp 82 temp 83 temp 84 temp 85 temp 86 temp 87 temp 88 temp 89 temp 90 temp 91 temp 92 temp 93 temp 94 temp 95 temp 96 temp 97 temp 98 temp 99 temp 100 temp 101 temp 102 temp 103 temp 104 temp 105 temp 106 temp 107 temp 108 temp 109 temp 110 temp 111 temp 112 temp 113 temp 114 temp 115 temp 116 temp 117 temp 118 temp 119 temp 120 temp 121 temp 122 temp 123 temp 124 temp 125 temp 126 temp 127 temp 128 temp 129 temp 130 temp 131 temp 132 temp 133 temp 134 temp 135 temp 136 temp 137 temp 138 temp 139 temp 140 temp 141 temp 142 temp 143 temp 144 temp 145 temp 146 temp 147 temp 148 temp 149 temp 150 temp 151 temp 152 temp 153 temp 154 temp 155 temp 156 temp 157 temp 158 temp 159 temp 160 temp 161 temp 162 temp 163 temp 164 temp 165 temp 166 temp 167 temp 168 temp 169 temp 170 temp 171 temp 172 temp 173 temp 174 temp 175 temp 176 temp 177 temp 178 temp 179 temp 180 temp 181 temp 182 temp 183 temp 184 temp 185 temp 186 temp 187 temp 188 temp 189 temp 190 temp 191 temp 192 temp 193 temp 194 temp 195 temp 196 temp 197 temp 198 temp 199 temp 200 temp 201 temp 202 temp 203 temp 204 temp 205 temp 206 article01 article02 article03 article04 article05 article06 article07 article08 context anmeldelse01 anmeldelse02 anmeldelse03 anmeldelse04