172 Den grønlandske selvstændighedsbevægelse har skabt øget opmærksomhed på Grønland, og det nyder forskningen nu godt af. Forholdsvis mange grønlandshistoriske artikler og bøger er blevet udgivet siden 1990’erne. F.eks. har Ole Marquardt, Birgitte Sonne, Henrik Wilhjelm, Bo Lidegaard, Jens Chr. Manniche, Hans Christian Gulløv og Søren Rud udarbejdet betydningsfulde værker omhandlende hhv. handelsnetværk og koloniale diskurser, inuitisk religion og verdensanskuelse, biogra?iske værker om grønlandshistoriske personligheder, konstruktion af magtsprog, materiel kultur i kolonitiden samt fremvæksten af borgerlige magtstrukturer i 1800-tallet.3 Også temp – tidsskrift for historie har siden 2010 lagt spalteplads til hele ?ire grønlandshistoriske artikler. Endelig er skandinavisk kolonialisme blevet et yndet forskningsfelt på ?lere nordiske universiteter såsom Linnéuniversitetet og Helsinki Universitet.4 I forlængelse heraf er mindst seks ph.d.-stipendier siden forrige årti blevet tilstået historikere, der arbejder med et grønlandshistorisk emne. Ph.d.-projekterne arbejder f.eks. med indsigt fra den biogra?iske vendings liv-værk-tid-perspektiv,5 Ann Laura Stolers studier i koloniale køns-, sædeligheds- og seksualitetsforhold og en kolonihistorisk variant af Michel Foucaults governmentality-analyse(r) til at åbne deres genstandsfelter.6 Fælles for den nyere forskning er, at den skriver sig op imod en ældre forskningstradition, der overvejende fokuserede på demogra?i, kompagni og økonomi.7 Arvesølvet bliver ikke helt bortkastet i den nyere forskning. De demogra?iske, kompagnielle og økonomiske perspektiver synes i ?lere tilfælde tværtimod at inspirere til nye indfaldsvinkler og spørgsmål, der følgelig bliver nuanceret og understøttet med indsigter fra den nationale og internationale udvikling i historiefaget. Det forhold skulle, afstemt efter pladshensynet, være nogenlunde godtgjort ud fra de nævnte eksempler. Hvis man ønsker at skabe sig et overblik over, hvor den grønlandshistoriske forskning be?inder sig i øjeblikket, så er Grønland – Den arktiske koloni et fremragende sted at begynde. Bogen samler mange af trådene fra den allernyeste forskning, og bag dens udgivelse står en perlerække af førende grønlandshistorikere. Bidragsyderne behandler med indsigt og overblik den periode eller det emneområde, som de har specialiseret sig indenfor. Det forhold giver nogle uovertruf3 Blandt talrige udgivelser fra disse forskere skal blot nævnes ganske få for overblikkets skyld. Se f.eks. Høiris og Marquart (red.): Fra vild til verdensborger; Manniche: ’Sprogbeherskelse og herskersprog’; Sonne: Worldview of the Greenlanders; Gulløv: From middle ages to colonial times. 4 Se f.eks. Naum og Nordin (red.): Scandinavian Colonialism. 5 Heinrich: Eske Brun. Jf. Possing: Ind i biogra � ien, 9-114. 6 Seiding: Married to the Daughters; Stoler: Carnal knowledge; Rud: Subjektiveringsprocesser; Rud: Den rette blanding; Scott: ‘Colonial Governmentality’. 7 En væsentlig undtagelse er f.eks. Finn Gads værker om 1700-tallets Grønland, der har et stærkt kulturhistorisk præg imellem de demogra?iske, kompagnielle og økonomiske analyser. Gad: Grønlands Historie, bd. 1-3.
temp 1 temp 2 temp 3 temp 4 temp 5 temp 6 temp 7 temp 8 temp 9 temp 10 temp 11 temp 12 temp 13 temp 14 temp 15 temp 16 temp 17 temp 18 temp 19 temp 20 temp 21 temp 22 temp 23 temp 24 temp 25 temp 26 temp 27 temp 28 temp 29 temp 30 temp 31 temp 32 temp 33 temp 34 temp 35 temp 36 temp 37 temp 38 temp 39 temp 40 temp 41 temp 42 temp 43 temp 44 temp 45 temp 46 temp 47 temp 48 temp 49 temp 50 temp 51 temp 52 temp 53 temp 54 temp 55 temp 56 temp 57 temp 58 temp 59 temp 60 temp 61 temp 62 temp 63 temp 64 temp 65 temp 66 temp 67 temp 68 temp 69 temp 70 temp 71 temp 72 temp 73 temp 74 temp 75 temp 76 temp 77 temp 78 temp 79 temp 80 temp 81 temp 82 temp 83 temp 84 temp 85 temp 86 temp 87 temp 88 temp 89 temp 90 temp 91 temp 92 temp 93 temp 94 temp 95 temp 96 temp 97 temp 98 temp 99 temp 100 temp 101 temp 102 temp 103 temp 104 temp 105 temp 106 temp 107 temp 108 temp 109 temp 110 temp 111 temp 112 temp 113 temp 114 temp 115 temp 116 temp 117 temp 118 temp 119 temp 120 temp 121 temp 122 temp 123 temp 124 temp 125 temp 126 temp 127 temp 128 temp 129 temp 130 temp 131 temp 132 temp 133 temp 134 temp 135 temp 136 temp 137 temp 138 temp 139 temp 140 temp 141 temp 142 temp 143 temp 144 temp 145 temp 146 temp 147 temp 148 temp 149 temp 150 temp 151 temp 152 temp 153 temp 154 temp 155 temp 156 temp 157 temp 158 temp 159 temp 160 temp 161 temp 162 temp 163 temp 164 temp 165 temp 166 temp 167 temp 168 temp 169 temp 170 temp 171 temp 172 temp 173 temp 174 temp 175 temp 176 temp 177 temp 178 temp 179 temp 180 temp 181 temp 182 temp 183 temp 184 temp 185 temp 186 temp 187 temp 188 temp 189 temp 190 temp 191 temp 192 temp 193 temp 194 temp 195 temp 196 temp 197 temp 198 temp 199 temp 200 temp 201 temp 202 temp 203 temp 204 temp 205 temp 206 article01 article02 article03 article04 article05 article06 article07 article08 context anmeldelse01 anmeldelse02 anmeldelse03 anmeldelse04