159 FORTIDSBRUG OG FØLELSER – FAGLIG UDVEKSLING MELLEM FORSKNINGSFELTER Mens man både kan tale om, at der i disse år er en følelsesvending inden for historievidenskaben og en affektiv vending inden for andre kulturstudier,55 er forskning i forholdet mellem følelser og fortidsbrug tilsyneladende faldet ned mellem de to stole. Den hidtidige forskning har bidraget med viden om, hvordan følelser er virksomme både i nutidige og fortidige sammenhænge, mens det er yderst begrænset med forskning, der sætter fokus på, hvordan mennesker knytter følelser til fortid i samtiden, og hvordan det har indvirkning på de erindrings- og historiebrugspraksisser, der gøres. Set fra mit perspektiv kan både det følelsesmæssige og det erindringsmæssige forskningsfelt drage nytte af en større faglig udveksling. Med inspiration fra det følelsesteoretiske forskningsfelt har jeg sat kroppen i centrum for analysen af reenacternes følelses- og fortidsbrugspraksisser. Det har vist sig, at 2. verdenskrig-reenacternes håndtering af en følsom fortid sker på ?lere forskellige måder og på ?lere niveauer. Både helt overordnet hvad angår hvilke fortidige aktører, de vælger at lægge krop til, og hvilke dele af krigen de vælger kropsligt at simulere, og helt ned til hvilke bevægelser de gør med deres kroppe. Spørgsmålet om, hvordan de omgås fortid i deres levendegørelse, kan dog ikke udelukkende forstås ud fra et følelsesperspektiv og med fokus på, hvordan følelser er virksomme og regulerende og dermed har betydning for deres håndtering af fortid. Reenacternes omgang med fortid reguleres også af den erindringsmæssige kontekst, som deres reenactmentaktivitet udspiller sig i. Den store fortælling om kampen mellem det gode og det onde har betydning for, hvilke krigsaktø- rer de vælger at imitere, hvordan det opleves at gå rundt til en reenactmentevent som enten helt eller skurk, og hvad de vælger at gøre i deres fortidssimulationer. Ligeledes har den erindringsmæssige kontekst betydning for forskerens empiriindsamling. Den er for mit vedkommende primært foregået ved offentlige re enact mentevents med en museumsinstitution, gæster, de øvrige reenactmentgrupper og mig som tilskuere og ikke ved private reenactmentarrangementer, som nogle af grupperne a?holder. Derfor må det forventes, at reenacterne overvejer, hvordan de udfører deres simulationer af en følsom fortid, så den i deres øjne er passende i situationen – sådan som Hochshild netop forklarer, at mennesker håndterer deres følelser. Artiklen svarer ikke på, hvad reenacterne føler for 2. verdenskrig, men hvordan de håndterer at have med en følsom fortid at gøre. Der skal heller ikke herske nogen tvivl om, at min empiri indsamlet som interviews blandt reenacterne har sin begrænsning. For eksempel udtrykte reenacterne, der imiterer modstandsfolk og allierede soldater, både deres motiver for at portrættere netop disse fortidige aktører og følelser for dem, mens det ikke var muligt 55 Vallgårda: ’Affekt, følelser og rum’, 175f.
temp 1 temp 2 temp 3 temp 4 temp 5 temp 6 temp 7 temp 8 temp 9 temp 10 temp 11 temp 12 temp 13 temp 14 temp 15 temp 16 temp 17 temp 18 temp 19 temp 20 temp 21 temp 22 temp 23 temp 24 temp 25 temp 26 temp 27 temp 28 temp 29 temp 30 temp 31 temp 32 temp 33 temp 34 temp 35 temp 36 temp 37 temp 38 temp 39 temp 40 temp 41 temp 42 temp 43 temp 44 temp 45 temp 46 temp 47 temp 48 temp 49 temp 50 temp 51 temp 52 temp 53 temp 54 temp 55 temp 56 temp 57 temp 58 temp 59 temp 60 temp 61 temp 62 temp 63 temp 64 temp 65 temp 66 temp 67 temp 68 temp 69 temp 70 temp 71 temp 72 temp 73 temp 74 temp 75 temp 76 temp 77 temp 78 temp 79 temp 80 temp 81 temp 82 temp 83 temp 84 temp 85 temp 86 temp 87 temp 88 temp 89 temp 90 temp 91 temp 92 temp 93 temp 94 temp 95 temp 96 temp 97 temp 98 temp 99 temp 100 temp 101 temp 102 temp 103 temp 104 temp 105 temp 106 temp 107 temp 108 temp 109 temp 110 temp 111 temp 112 temp 113 temp 114 temp 115 temp 116 temp 117 temp 118 temp 119 temp 120 temp 121 temp 122 temp 123 temp 124 temp 125 temp 126 temp 127 temp 128 temp 129 temp 130 temp 131 temp 132 temp 133 temp 134 temp 135 temp 136 temp 137 temp 138 temp 139 temp 140 temp 141 temp 142 temp 143 temp 144 temp 145 temp 146 temp 147 temp 148 temp 149 temp 150 temp 151 temp 152 temp 153 temp 154 temp 155 temp 156 temp 157 temp 158 temp 159 temp 160 temp 161 temp 162 temp 163 temp 164 temp 165 temp 166 temp 167 temp 168 temp 169 temp 170 temp 171 temp 172 temp 173 temp 174 temp 175 temp 176 temp 177 temp 178 temp 179 temp 180 temp 181 temp 182 temp 183 temp 184 temp 185 temp 186 temp 187 temp 188 temp 189 temp 190 temp 191 temp 192 temp 193 temp 194 temp 195 temp 196 temp 197 temp 198 temp 199 temp 200 temp 201 temp 202 temp 203 temp 204 temp 205 temp 206 article01 article02 article03 article04 article05 article06 article07 article08 context anmeldelse01 anmeldelse02 anmeldelse03 anmeldelse04