112 av sexuell natur. Örneklo framställdes på detta sätt inte bara som en undergiven man som sprang sin hustrus ärenden utan också som en företrädare för kvinnliga ”tjänster”. Ordet braf används här ironiskt för att förstärka intrycket av Örneklos omanlighet; det sas om honom ”att han intet törs hem till sin hustru, om han intet skaffar henne rang”.44 Samma omanlighetslogik känns igen i förlöjligandet av Arngrim/Biörner som görs till omedvetna förespråkare för Margaretas blygdmärke. Ytterligare ett exempel visar hur effektivt ?itt-ordet kunde användas för att ifrågasätta manlig auktoritet. I en kon?likt mellan två of?icerare av samma rang hade den ene enligt vittnen kallat den andre för ”stackare” och påstått att han hade tjänat som befäl i ett ”futti” [?itt] regemente. Duellutmaningen hängde i luften men kom aldrig att sättas i verket.45 Anspelning på omanlighet skulle med andra ord ha utgjort en av blygdmärkets kränkande innebörder. FÖROLÄMPANDE OBSCENITET – ATT VÄCKA ANSTÖT, SKAM OCH BLYGSEL En annan uppenbar möjlighet är att blygdmärket helt enkelt betraktades som en förolämpande obscenitet. En sådan innebörd ligger redan i Ericus Olais benämning ”blygdmärke”. Blygd förknippades med blygsel men var också beteckningen på manliga och kvinnliga genitalier. Andra beteckningar var mäns och kvinnors ”hemliga ting” eller ”hemliga lemmar”. Förolämpningen låg i att något som med Olaus Petris ord inte borde ”komma för var mans ögon” hade avbildats som of?iciella insignier på svenska mynt och vapenmärken. En skymf helt enkelt som ?ick svenskarna att skämmas. Messenius skriver att det var med ”stor suckan, blygsel och skam” som svenskarna ?ick lida spott och spe för detta märkes skull.46 Skulle blygdmärket också ha kunnat väcka känslor av avsky som något motbjudande och orent? Kvinnokroppen och i synnerhet livmodern och vaginan, har förknippats med orenhet i en lång tradition med rötter i antiken.47 Orenheten har framför allt handlat om menstruation och barnafödsel.48 Att menstruationen var en sorts reningsprocess där kroppen gjorde sig av med över?lödiga och orena vätskor var den förhärskande meningen inom den medicinska sakkunskapen ända in på 1600-talet. Likaså att menstruationsblodet kunde ha en farlig och magisk inverkan på omgivningen.49 I folklig kultur levde sådana förställningar och benämningen ”månadsrening” kvar i Sverige långt in på 1800-talet.50 Redan under medeltiden hade innebörden av den ritual (kyrktagning) där barnaföderskan återupptogs i församlingen efter sin föreskrivna tid som oren, förskjutits 44 SRARP, XIII, 1680, 20/11, 178-79; Liliequist: Laughing at the Unmanly Man, 230. 45 Krigsrätt Christianstad 15/4 1713, Generalauditörens handlingar 27/4 1713 nr 15, Riksarkivet Stockholm (RA). 46 Messenius: Sanfärdigt Geenswar, 106. 47 Cuffel: Gendering disgust. 48 Carson: ‘Putting her in her place’; Salisbury: ‘Gendered Sexuality’. 49 Green: ’Flowers, Poison and Men’; Stolberg: ‘Menstruation’, 91-92. 50 Malmberg: Skammens röda blomma, 67-74; Gustavsson: Kyrktagningsseden, 209-211.
temp 1 temp 2 temp 3 temp 4 temp 5 temp 6 temp 7 temp 8 temp 9 temp 10 temp 11 temp 12 temp 13 temp 14 temp 15 temp 16 temp 17 temp 18 temp 19 temp 20 temp 21 temp 22 temp 23 temp 24 temp 25 temp 26 temp 27 temp 28 temp 29 temp 30 temp 31 temp 32 temp 33 temp 34 temp 35 temp 36 temp 37 temp 38 temp 39 temp 40 temp 41 temp 42 temp 43 temp 44 temp 45 temp 46 temp 47 temp 48 temp 49 temp 50 temp 51 temp 52 temp 53 temp 54 temp 55 temp 56 temp 57 temp 58 temp 59 temp 60 temp 61 temp 62 temp 63 temp 64 temp 65 temp 66 temp 67 temp 68 temp 69 temp 70 temp 71 temp 72 temp 73 temp 74 temp 75 temp 76 temp 77 temp 78 temp 79 temp 80 temp 81 temp 82 temp 83 temp 84 temp 85 temp 86 temp 87 temp 88 temp 89 temp 90 temp 91 temp 92 temp 93 temp 94 temp 95 temp 96 temp 97 temp 98 temp 99 temp 100 temp 101 temp 102 temp 103 temp 104 temp 105 temp 106 temp 107 temp 108 temp 109 temp 110 temp 111 temp 112 temp 113 temp 114 temp 115 temp 116 temp 117 temp 118 temp 119 temp 120 temp 121 temp 122 temp 123 temp 124 temp 125 temp 126 temp 127 temp 128 temp 129 temp 130 temp 131 temp 132 temp 133 temp 134 temp 135 temp 136 temp 137 temp 138 temp 139 temp 140 temp 141 temp 142 temp 143 temp 144 temp 145 temp 146 temp 147 temp 148 temp 149 temp 150 temp 151 temp 152 temp 153 temp 154 temp 155 temp 156 temp 157 temp 158 temp 159 temp 160 temp 161 temp 162 temp 163 temp 164 temp 165 temp 166 temp 167 temp 168 temp 169 temp 170 temp 171 temp 172 temp 173 temp 174 temp 175 temp 176 temp 177 temp 178 temp 179 temp 180 temp 181 temp 182 temp 183 temp 184 temp 185 temp 186 temp 187 temp 188 temp 189 temp 190 temp 191 temp 192 temp 193 temp 194 temp 195 temp 196 temp 197 temp 198 temp 199 temp 200 temp 201 temp 202 temp 203 temp 204 temp 205 temp 206 article01 article02 article03 article04 article05 article06 article07 article08 context anmeldelse01 anmeldelse02 anmeldelse03 anmeldelse04