108 auktoritet. Uttrycket ”kung byxlös” anspelade på att Margareta inte förmådde leva upp till den manliga auktoritet som var förknippad makt. Man skulle alltså kunna säga att Margareta hånades av Albrekt inte primärt för att hon var kvinna utan för att hon inte räckte till som man. GENITALIER, KÖN OCH GENUS Hur ska man då karaktärisera den könsideologi och det könssystem som skymtar i kon?likten kring drottning Margareta och som tolkningen av blygdmärket måste ställas mot? Det var ett könssystem som gjorde skarp skillnad mellan vad som räknades som manligt respektive kvinnligt och omanligt, men samtidigt innebar kopplingen av dessa egenskaper, karaktärer och attribut till det biologiska kö- net inte några oöverstigliga barriärer på det individuella planet vilket gjorde det möjligt för kvinnor att agera på mäns villkor och få uppskattning för detta samtidigt som enskilda mäns manlighet långt ifrån var säker utan kunde gå förlorad. Det handlade som Nanna Damsholt så träffande har uttryckt det, att sätta kön på egenskaper.30 En sådan könsuppfattning ligger i linje med Thomas Laqueurs enkönsmodell. Enligt denna modell uppfattades de biologiska och anatomiska skillnaderna som osäkra och instabila, som punkter längs en glidande skala snarare än som en artskillnad. Detta ?ick konsekvensen att det som vi kallar för socialt kön (genus) i form av klädkoder, könskodade beteenden och sysselsättningar gavs en viktigare roll än det biologiska/anatomiska könet för en individs status som manlig eller kvinnlig.31 Men vad exemplet Margareta visar är snarare ett sorts spänningsförhållande mellan vad man skulle kunna kalla en individs performativa kön och det kön som individen tillskrivits vid födseln på grund av sina genitalier. I dansk historieskrivning lyftes Margaretas performativa manlighet fram medan hennes svenska belackare istället betonade hennes medfött kvinnliga kön och de egenskaper som förknippades med detta. Så kan den svenske 1700-tals historikern Anders Botin först beskriva Margareta som utrustad med en rad manliga karaktärsdrag för att sedan karaktärisera hennes hat mot svenskarna som ett utslag av ett typiskt kvinnligt temperament: ”Mer överväldigad av lidelser, såsom ett svagt fruntimmer, än förd av grundsatser såsom en stor drottning, lämnade hon sig utan förbehåll till det grymma och eländiga nöjet att emot svenska folket få utöva ett gammalt hat”.32 Allra längst i betoningen av Margaretas manliga sinne går den danske historikern Arild Huitfeldt som skriver i Danmarks Riges Krønike att ”hendis herrefader sagde, at Naturen skulle faret vild met hende, hun skulde bleffuet en Karl, men bleff it Quindfolck”.33 30 Damsholt: ’Margrete’, 268-71. 31 Laqueur: Making sex, 124-142. 32 Botin: Utkast, 433. 33 Huitfeldt: Danmarks Riges Krønike, 217.
temp 1 temp 2 temp 3 temp 4 temp 5 temp 6 temp 7 temp 8 temp 9 temp 10 temp 11 temp 12 temp 13 temp 14 temp 15 temp 16 temp 17 temp 18 temp 19 temp 20 temp 21 temp 22 temp 23 temp 24 temp 25 temp 26 temp 27 temp 28 temp 29 temp 30 temp 31 temp 32 temp 33 temp 34 temp 35 temp 36 temp 37 temp 38 temp 39 temp 40 temp 41 temp 42 temp 43 temp 44 temp 45 temp 46 temp 47 temp 48 temp 49 temp 50 temp 51 temp 52 temp 53 temp 54 temp 55 temp 56 temp 57 temp 58 temp 59 temp 60 temp 61 temp 62 temp 63 temp 64 temp 65 temp 66 temp 67 temp 68 temp 69 temp 70 temp 71 temp 72 temp 73 temp 74 temp 75 temp 76 temp 77 temp 78 temp 79 temp 80 temp 81 temp 82 temp 83 temp 84 temp 85 temp 86 temp 87 temp 88 temp 89 temp 90 temp 91 temp 92 temp 93 temp 94 temp 95 temp 96 temp 97 temp 98 temp 99 temp 100 temp 101 temp 102 temp 103 temp 104 temp 105 temp 106 temp 107 temp 108 temp 109 temp 110 temp 111 temp 112 temp 113 temp 114 temp 115 temp 116 temp 117 temp 118 temp 119 temp 120 temp 121 temp 122 temp 123 temp 124 temp 125 temp 126 temp 127 temp 128 temp 129 temp 130 temp 131 temp 132 temp 133 temp 134 temp 135 temp 136 temp 137 temp 138 temp 139 temp 140 temp 141 temp 142 temp 143 temp 144 temp 145 temp 146 temp 147 temp 148 temp 149 temp 150 temp 151 temp 152 temp 153 temp 154 temp 155 temp 156 temp 157 temp 158 temp 159 temp 160 temp 161 temp 162 temp 163 temp 164 temp 165 temp 166 temp 167 temp 168 temp 169 temp 170 temp 171 temp 172 temp 173 temp 174 temp 175 temp 176 temp 177 temp 178 temp 179 temp 180 temp 181 temp 182 temp 183 temp 184 temp 185 temp 186 temp 187 temp 188 temp 189 temp 190 temp 191 temp 192 temp 193 temp 194 temp 195 temp 196 temp 197 temp 198 temp 199 temp 200 temp 201 temp 202 temp 203 temp 204 temp 205 temp 206 article01 article02 article03 article04 article05 article06 article07 article08 context anmeldelse01 anmeldelse02 anmeldelse03 anmeldelse04