104 Johannes Magnus historia utgör själva replipunkten i den svensk-danska polemiken under 1500- och 1600-talen. Det antidanska perspektivet genomsyrar framställningen och skriften gav snart upphov till både danska gensvar och svenska motgensvar.10 Den propagandistiska höjdpunkten utgörs av ’Oratio Hemmingi Gaddi’ fortsättningsvis benämnd Oratio contra danos, som uppges vara ett tal hållet i det svenska riksrådet 1510 av Linköpingsprelaten Hemming Gadd, men som med största sannolikhet är författat av Johannes Magnus själv.11 När Magnus historia översattes till svenska 1620, togs detta kapitel inte med. En bidragande orsak kan ha varit att svenska översättningar redan börjat cirkulera på 1550-talet, förmodligen på direkt initiativ av Gustav Vasa. Översättningarna som ?inns bevarade i ? lera versioner förhåller sig självständigt till det latinska originalet och går i vissa avseenden ännu längre i sin polemik.12 Magnus har mycket att säga om Margareta men historien om drottningens blygdmärke ?inns inte med. Hans krönika är ändå oundgänglig som grundläggande kontext för den antidanska retorik som blygdmärkshistorien var en del av. Detta gäller också Saxos Danmarkshistoria som oftast är utgångspunkt för såväl Olais som Magnus framställningar och omtolkningar. Vid sidan av krönikorna har historien haft stor spridning i numismatiska kretsar under 1600- och framför allt 1700-talet.13 Gemensamt för dessa har varit en uttalad skepsis. Som regel tar man fasta på Olaus Petris alternativa förklaring att märket i själva verket var en symbol för Örebro stad där myntet hade präglats. Det är också den vanliga förklaringen i danska kommentarer.14 Även om detta har visat sig inte stämma kan misstolkningsförklaringen ändå inte uteslutas helt. Petri skriver att märket också utgivits som stadsmärke för Örebro och att samma märke fanns stämplat på stadens mått och viktredskap. Detta upprepas av Petrejus som tillägger att det var först under Karl IXs tid som detta ”skammärke” hade ersatts av en svart örn.15 Inte heller detta stämmer. Den svarta örnen har varit stadens sigill och märke sedan 1331.16 Däremot ?inns en våg (besman) bevarad från 1600-talet med ett ovalt märke som dock snarare påminner om ett danskt Ø än om Brenners avbildning. När enhetliga modeller för mått och vikt infördes 1605 skedde det med Örebros besman som föredöme vilket tyder på att märket hade gamla anor.17 Kanske kan det i själva verket ha varit detta märke som har 10 För en översikt, se: Skovgaard-Petersen: ’Political Polemics’. 11 Söderberg: ’Det Hemming Gadh tillskrifna talet mot danskarne’. Två versioner finns utgivna, se Oratio contra danos. 12 Hildebrand: ’Hemming Gads oration mot danskarne’. 13 För en översikt, se: Modéer: ’Drottning Margarethas mynt’. 14 Huit feldt: Danmarks Riges Krønike, 216-217; Pontanus: Rerum Danicarum historia, 544. Ett tack till Karen Skovgaard-Petersen för referensen till Pontanus. 15 Petrejus: Een kort och nyttigh chrönica, 80. 16 Bagge: Beskrifning, 143-144. 17 Bruzelli: ‘Wanmåttige kärils wedersakare’, 152.
temp 1 temp 2 temp 3 temp 4 temp 5 temp 6 temp 7 temp 8 temp 9 temp 10 temp 11 temp 12 temp 13 temp 14 temp 15 temp 16 temp 17 temp 18 temp 19 temp 20 temp 21 temp 22 temp 23 temp 24 temp 25 temp 26 temp 27 temp 28 temp 29 temp 30 temp 31 temp 32 temp 33 temp 34 temp 35 temp 36 temp 37 temp 38 temp 39 temp 40 temp 41 temp 42 temp 43 temp 44 temp 45 temp 46 temp 47 temp 48 temp 49 temp 50 temp 51 temp 52 temp 53 temp 54 temp 55 temp 56 temp 57 temp 58 temp 59 temp 60 temp 61 temp 62 temp 63 temp 64 temp 65 temp 66 temp 67 temp 68 temp 69 temp 70 temp 71 temp 72 temp 73 temp 74 temp 75 temp 76 temp 77 temp 78 temp 79 temp 80 temp 81 temp 82 temp 83 temp 84 temp 85 temp 86 temp 87 temp 88 temp 89 temp 90 temp 91 temp 92 temp 93 temp 94 temp 95 temp 96 temp 97 temp 98 temp 99 temp 100 temp 101 temp 102 temp 103 temp 104 temp 105 temp 106 temp 107 temp 108 temp 109 temp 110 temp 111 temp 112 temp 113 temp 114 temp 115 temp 116 temp 117 temp 118 temp 119 temp 120 temp 121 temp 122 temp 123 temp 124 temp 125 temp 126 temp 127 temp 128 temp 129 temp 130 temp 131 temp 132 temp 133 temp 134 temp 135 temp 136 temp 137 temp 138 temp 139 temp 140 temp 141 temp 142 temp 143 temp 144 temp 145 temp 146 temp 147 temp 148 temp 149 temp 150 temp 151 temp 152 temp 153 temp 154 temp 155 temp 156 temp 157 temp 158 temp 159 temp 160 temp 161 temp 162 temp 163 temp 164 temp 165 temp 166 temp 167 temp 168 temp 169 temp 170 temp 171 temp 172 temp 173 temp 174 temp 175 temp 176 temp 177 temp 178 temp 179 temp 180 temp 181 temp 182 temp 183 temp 184 temp 185 temp 186 temp 187 temp 188 temp 189 temp 190 temp 191 temp 192 temp 193 temp 194 temp 195 temp 196 temp 197 temp 198 temp 199 temp 200 temp 201 temp 202 temp 203 temp 204 temp 205 temp 206 article01 article02 article03 article04 article05 article06 article07 article08 context anmeldelse01 anmeldelse02 anmeldelse03 anmeldelse04