101 len. Ytterst går den tillbaka på Ericus Olais Chronica regni Gothorum skriven på 1470-talet men tryckt första gången 1615, där det heter i Johannes Silvius svenska översättning från 1678: ”att den danske drottningen Margareta under sin regenttid i Sverige (1389-1412) lät slå ett mynt och sätta där uppå sin kvinnoblygds märke, vilket skulle tjäna dem [svenskarna] för ett vapen”.4 Ericus Olai (d.1486) var en av de första representanterna för den svenska göticismen och verksam i en tid av ständiga kon?likter och stridigheter mellan den svenska rådsaristokratin och de danska unionskungarna. Trehundra år senare vid 1700-talets mitt, hade både göticismen och bilden av Danmark som Sveriges arv?iende spelat ut sin roll. I Dalins satir framställs istället berättelsen om Margaretas märke som ett exempel på göticismens ogrundade spekulationer. Det faktum att Dalin låter Arngrim associera helt fel till något ”förträf?ligt” som han inte kan erinra sig, gör honom extra löjlig. Arngrim (det vill säga Biörner i förtäckta ordalag) framstår på detta sätt som blygdmärkets omedvetna förespråkare. Därav den häftiga reaktionen. Berättelsen om blygdmärket kommenterades av den svenske reformatorn och historieskrivaren Olaus Petri (1493-1552) i dennes svenska krönika från 1530-talet och upprepades sedan av andra krönikeskrivare och historiker under 1600- och 1700-talen då även Ericus Olais krönika utgavs i svensk översättning. Det påstådda myntet beskrivs närmare av Dalin som ett bleckmynt med S:t Eriks huvud på ena sidan och ett ovalt tecken eller krönt O på den andra.5 Dalins beskrivning stämmer nödtorftigt med den avbildning som Elias Brenner ger i sitt mynthistoriska verk från 1691: Fig. 1: Drottning Margaretas mynt 1395: Elias Brenner Thesaurus Nummorum Sveo-Cothicrum, tilläggsplansch 11. 4 Olai: Historia Suecorum Gothorumque, 277 (Messenius) 150 (Loccenius): Quæ vero promissa fuerant consiliariis regni Sueciæ, in ludibrium convertebat. Unde & inperpetuum ludibrium & oppropium regni, monetam quandam instituit, turpidinis sexus sui insignia præferentem; Olai/Silvius: The Swenskes och göthers Historia, 387: ”men hwad hon hade Rijksens Rådh lofwat och tilsagt/ thet giorde hon ett lutter spee och åtlöije aff; Til hwilken ände hon och så Rijket til en Ewig Skam och Neesa, lät slå ett Mynt/och sättia ther uppå sin Qwinno Blygds Märkie/ hwilket skulle tiäna them för ett Wapn”. 5 Dalin: Svea rikes historia, 620.
temp 1 temp 2 temp 3 temp 4 temp 5 temp 6 temp 7 temp 8 temp 9 temp 10 temp 11 temp 12 temp 13 temp 14 temp 15 temp 16 temp 17 temp 18 temp 19 temp 20 temp 21 temp 22 temp 23 temp 24 temp 25 temp 26 temp 27 temp 28 temp 29 temp 30 temp 31 temp 32 temp 33 temp 34 temp 35 temp 36 temp 37 temp 38 temp 39 temp 40 temp 41 temp 42 temp 43 temp 44 temp 45 temp 46 temp 47 temp 48 temp 49 temp 50 temp 51 temp 52 temp 53 temp 54 temp 55 temp 56 temp 57 temp 58 temp 59 temp 60 temp 61 temp 62 temp 63 temp 64 temp 65 temp 66 temp 67 temp 68 temp 69 temp 70 temp 71 temp 72 temp 73 temp 74 temp 75 temp 76 temp 77 temp 78 temp 79 temp 80 temp 81 temp 82 temp 83 temp 84 temp 85 temp 86 temp 87 temp 88 temp 89 temp 90 temp 91 temp 92 temp 93 temp 94 temp 95 temp 96 temp 97 temp 98 temp 99 temp 100 temp 101 temp 102 temp 103 temp 104 temp 105 temp 106 temp 107 temp 108 temp 109 temp 110 temp 111 temp 112 temp 113 temp 114 temp 115 temp 116 temp 117 temp 118 temp 119 temp 120 temp 121 temp 122 temp 123 temp 124 temp 125 temp 126 temp 127 temp 128 temp 129 temp 130 temp 131 temp 132 temp 133 temp 134 temp 135 temp 136 temp 137 temp 138 temp 139 temp 140 temp 141 temp 142 temp 143 temp 144 temp 145 temp 146 temp 147 temp 148 temp 149 temp 150 temp 151 temp 152 temp 153 temp 154 temp 155 temp 156 temp 157 temp 158 temp 159 temp 160 temp 161 temp 162 temp 163 temp 164 temp 165 temp 166 temp 167 temp 168 temp 169 temp 170 temp 171 temp 172 temp 173 temp 174 temp 175 temp 176 temp 177 temp 178 temp 179 temp 180 temp 181 temp 182 temp 183 temp 184 temp 185 temp 186 temp 187 temp 188 temp 189 temp 190 temp 191 temp 192 temp 193 temp 194 temp 195 temp 196 temp 197 temp 198 temp 199 temp 200 temp 201 temp 202 temp 203 temp 204 temp 205 temp 206 article01 article02 article03 article04 article05 article06 article07 article08 context anmeldelse01 anmeldelse02 anmeldelse03 anmeldelse04