FÖRBJUDEN KÄRLEK  BONNIE CLEMENTSSON I alla tider har människor älskat och hatat, skrattat och känt avsky för olika saker. Men trots dessa allmänmänskliga utgångspunkter har betydelsen av känslor och känsloyttringar skiftat över tid. Kulturella normer kring känslor har med andra ord påverkat människors uppträdande likaväl som omgivningens reaktion på människors uppträdande och sannolikt även människors inre upplevelser.1 Inte heller synen på kärlek och förälskelse har varit densamma i alla tider och samhällen. Under medeltid och tidigmodern tid värderades kontroll och förnuft högre än känslosamhet i det västerländska samhället, men omkring sekelskiftet 1800 när känslor i alla former uppvärderades till regelrätta dygder kom även kärleksrelationer att få mer positiva associationer.2 Detta påverkade bland annat hur förbjudna kärleksrelationer bedömdes i rättsliga sammanhang. I den här artikeln vill jag synliggöra hur samhälleliga föreställningar kring kärlek och kärleksrelationer påverkade inte bara enskilda individers beteende utan även juridiska bedömningar av förbjudna kärleksrelationer i svenska domstolar före, under och efter denna kulturella normförskjutning. Idag associeras incest ofta med vålds- och övergreppssituationer, men fram till sent 1800-tal var de ?lesta incestbrott som prövades vid svenska domstolar frivilliga relationer mellan två vuxna individer som saknade biologiska släktband. De?initionen av incest har alltså förändrats radikalt. Från medeltiden och framåt motiverades incestförbuden med religiösa argument vilket innebar att släktskap som baserades på blodsband (skyldskapsrelationer) jämställdes med släktskap som uppstod i samband med äktenskap eller sexuell kontakt (svågerskapsrelationer). I teorin de?inierades alltså en sexuell relation mellan en man och hans biologiska syster som lika förbjuden som den mellan en man och hans hustrus syster. Eftersom svågerskapet – det icke-biologiska släktskapet – ansågs uppstå i samband med den sexuella akten, de?inierades det även som incest om en man hade en sexuell relation med två systrar utan att vara gif t med någon av dem. Trots att majoriteten av dessa relationer förefaller ha varit frivilliga betraktades de som förbjudna och straf?bara i sin samtid.3 1 För forskning som framhäver kulturella skillnader mellan hur känslor formuleras och upplevs se t.ex. Rosenwein: ’Worrying about Emotions’; Reddy: The Navigation of Feeling; Tracy: Self-Conscious Emotions. 2 T.ex. Coontz: Marriage, 5, 306; Luhmann: Kärlek som passion, 31, 61-65, 74. 3 I modern svensk lagstiftning vilar incestförbuden främst på biologisk grund och innefattar endast sexuella relationer mellan medlemmar av samma kärnfamilj (förälder–barn eller syskon). Brottsbalken (BrB), 6 kap, 7§. De biologiska argumenten kompletteras dock med