26 Man har i vor tids adelsforskning ofte forbigået renæssanceadelen som krigere i historieskrivningen, og i stedet til en vis grad fulgt i det spor, der begyndte med J.A. Fridericias adelige forfaldstrope, hvor antagelsen var, at adel og krig i senrenæssancen var et overstået kapitel. Men ved at undersøge en række af adelens kilder fra perioden 1563-1660 og hovedsageligt fokusere på adelens forhold til krig og krigst jeneste i relation til adelens t jenesteidealer, har vi herved set , at adelen forstod adelskab og krigstjenestepligt som uløseligt forbundet med standens overordnede tjenestepligt, både i praksis og ideologisk, of?icielt og standsinternt. Selv om adelen i henhold til de ovenstående citaters middelalderbaserede stænderideologi anså sig som samfundets forsvarere, ser vi dog i ?lere adelsmissiver både fra Den Nordiske Syvårskrig og Torstenssonfejden, at det langt fra var beskyttelsen af den civile almue, der lå adelsmændene mest på sinde.66 Adelsmænd som Herluf Trolle, Henrik Gyldenstjerne og Oluf Mouritsen Krognos fokuserede primært på at udføre krigeriske gerninger, værdsat af den øvrige adelstand, som kunne bevise deres respektive adelskab. Og forsvarerne af Osby i 1644 klargjorde og brugte ligefrem skrupelløst den civile almue til byens forsvar. Efter oprettelsen af statshæren blev den førnævnte krigeriske tilgang til krigstjenesten dog problematisk. Og et tidligt sammenstød mellem de to tilgangsmåder ses således udspille sig i Eske Brocks dagbog under Kalmarkrigen, da han noterer sig rostjenestens oprørte reaktion på Christian 4.s krigsforordning vedrørende en indskrænkning af adelsrytteriets autonomi.67 Denne modstræben ændrede sig dog øjensynligt efterhånden som militære idealer blev normen. Muligvis fordi adelen fandt ud af, at vejen til social anerkendelse og avancement gik igennem god og lydig tjeneste frem for modig og tapper adfærd. Hele denne udvikling var med al sandsynlighed fremskyndet af statens underkastelse af krigerhvervet samt alle andre dele af rigsforvaltningen, der gjorde staten til ny udmålingsreference for adelstjenesten. Adelens ideologiske tilknytning til krig var med til at forme standens selvforståelse, og var afgørende for, hvordan enkelte adelsmænd agerede i krig. Den eneste forskel efter 1614 var, at krigsudførelse i rigets tjeneste gradvist var blevet domesticeret og sat ind i mere statskontrollerede rammer. Dette skifte i tilgangen foranledigede en ændring af adelens udlevede tjenesteidealer, men ikke det bagvedliggende ideologiske grundlag, som ifølge adelstanden selv endnu var varetagelse af rigets forvaltning og integritet. En sidste pointe man kan observere i kilderne er, at ?lere adelsmænd ikke var tilbageholdende i forsøget på at efterleve de gældende idealer for krigstjenesten. Den adelige ideologi og selvforståelse i relation til krig forblev den samme, men samtidig udviklede udtryksformen sig ved at skifte gamle idealer og værdier ud med nye, der passede ind i et mere statskontrolleret samfund. Derfor var adelen 66 Yderligere information se Netterstrøm: ’Military’, 86. 67 Se artiklens afsnit om Eske Brock.
temp 1 temp 2 temp 3 temp 4 temp 5 temp 6 temp 7 temp 8 temp 9 temp 10 temp 11 temp 12 temp 13 temp 14 temp 15 temp 16 temp 17 temp 18 temp 19 temp 20 temp 21 temp 22 temp 23 temp 24 temp 25 temp 26 temp 27 temp 28 temp 29 temp 30 temp 31 temp 32 temp 33 temp 34 temp 35 temp 36 temp 37 temp 38 temp 39 temp 40 temp 41 temp 42 temp 43 temp 44 temp 45 temp 46 temp 47 temp 48 temp 49 temp 50 temp 51 temp 52 temp 53 temp 54 temp 55 temp 56 temp 57 temp 58 temp 59 temp 60 temp 61 temp 62 temp 63 temp 64 temp 65 temp 66 temp 67 temp 68 temp 69 temp 70 temp 71 temp 72 temp 73 temp 74 temp 75 temp 76 temp 77 temp 78 temp 79 temp 80 temp 81 temp 82 temp 83 temp 84 temp 85 temp 86 temp 87 temp 88 temp 89 temp 90 temp 91 temp 92 temp 93 temp 94 temp 95 temp 96 temp 97 temp 98 temp 99 temp 100 temp 101 temp 102 temp 103 temp 104 temp 105 temp 106 temp 107 temp 108 temp 109 temp 110 temp 111 temp 112 temp 113 temp 114 temp 115 temp 116 temp 117 temp 118 temp 119 temp 120 temp 121 temp 122 temp 123 temp 124 temp 125 temp 126 temp 127 temp 128 temp 129 temp 130 temp 131 temp 132 temp 133 temp 134 temp 135 temp 136 temp 137 temp 138 temp 139 temp 140 temp 141 temp 142 temp 143 temp 144 temp 145 temp 146 temp 147 temp 148 temp 149 temp 150 temp 151 temp 152 temp 153 temp 154 temp 155 temp 156 temp 157 temp 158 temp 159 temp 160 temp 161 temp 162 temp 163 temp 164 temp 165 temp 166 temp 167 temp 168 temp 169 temp 170 temp 171 temp 172 temp 173 temp 174 temp 175 temp 176 temp 177 temp 178 temp 179 temp 180 temp 181 temp 182 temp 183 temp 184 temp 185 temp 186 temp 187 temp 188 temp 189 temp 190 temp 191 temp 192 temp 193 temp 194 temp 195 temp 196 temp 197 temp 198 temp 199 temp 200 temp 201 temp 202 temp 203 temp 204 temp 205 temp 206 temp 207 temp 208 temp 209 temp 210 temp 211 temp 212 temp 213 temp 214 temp 215 temp 216 temp 217 temp 218 article01 article02 article03 article04 article05 article06 article07 article08 context anm01 anm02 anm03 anm04