16 delt til civile embedsmænd, men at blive slået til ridder på baggrund af ekstraordinære gerninger i krig, havde altså muligvis blandt adelsmænd stadigvæk en vis værdig. Dertil kan tilføjes, at Oluf Krognos i sin samtid var del af den absolutte top af højadelen, og det er derfor rimeligt at antage, at han i øvrigt havde rig mulighed for at opnå ære og en riddertitel på anden måde, som så mange andre gjorde. På trods af dette legede Oluf Krognos alligevel med drømmen om at opnå en riddertitel via en krigsbaseret dådsgerning, da dette ville gøre ham lige så respektindgydende som Sankt Jørgen. Hvor vidt Oluf Krognos’ var seriøs i sine udtalelser, kan diskuteres, men de indikerer ikke desto mindre, at en adelsmands hæder og ære i en vis udstrækning endnu var koblet med dennes adfærd og gerninger udført i felten eller på slagmarken. Hvilket ovenstående udtalelser af Henrik Gyldenstjerne og Herluf Trolle også bærer tydeligt præg af. Med hensyn til spørgsmålet om Oluf Krognos’ seriøsitet, så fremgår det af de efterfølgende missiver, at han var seriøs nok til hastigt at mønstre sine personlige ryttere og begive sig mod hæren. Af ?lere årsager nåede Oluf Krognos dog aldrig frem til hæren og måtte derfor vende tomhændet hjem.42 Vi når nu frem i tiden til Kalmarkrigen (1611-13) ca. fyrre år efter Den Nordiske Syvårskrig. I mangel af bedre kildemateriale vil følgende analyse udelukkende tage udgangspunkt i Eske Brocks dagbog fra 1611. Som kongelig krigskommissær ved felthæren var Eske Brock blandt andet ansvarlig for oplæsningen af kongens krigsordinans – en form for krigsreglement med love og regler gældende for den danske hær. I Eske Brocks dagbog ?indes en beskrivelse af rostjenestens reaktion på et par af Christian 4.’s nye paragraffer til krigsordinansen. Rostjenesten var en enhed, der løbende undergik moderniserende forandringer frem til enevælden. De kontinuerlige moderniseringer effektiviserede enheden og øgede dens overordnede kampværdi, således den i egen ret udgjorde en respektabel om end lille, professionel kampenhed. Som led i denne kontinuerlige effektivisering skal Christian 4.’s krigsordinans forstås, da enkelte af ordinansens nye paragraffer søgte at stække en del af adelens ideologiskbaseret krigeriske tilgang til krig. Således står der i Eske Brocks dagbog d. 28. maj 1611, at særligt én af paragrafferne i ordinansen gjorde rytterne oprørte. Paragraffen forbød alle soldater i kongens hær – inklusive den adelige rostjeneste – at overgive sig, medmindre man var såret til ukampdygtighed.43 Dette punkt fratog i praksis adelen retten til at overgive sig. Ved oplæsningen af paragraffen svarede de forsamlede ryttere fra rostjenesten, at: ”Den [paragraffen] ville de slett inthet suerre”.44 I 1611 var de meget selvbevidste adelsmænd altså ikke parate til en så direkte indskrænkning af standens krigeriske autonomi. 42 Bang (udg.): Breve, brev 79. 43 Secher (udg.): Corpus constitutionum Daniæ bd. 3, 362. 44 Larsen (udg.): Eske Brock medt egen handt., 84.
temp 1 temp 2 temp 3 temp 4 temp 5 temp 6 temp 7 temp 8 temp 9 temp 10 temp 11 temp 12 temp 13 temp 14 temp 15 temp 16 temp 17 temp 18 temp 19 temp 20 temp 21 temp 22 temp 23 temp 24 temp 25 temp 26 temp 27 temp 28 temp 29 temp 30 temp 31 temp 32 temp 33 temp 34 temp 35 temp 36 temp 37 temp 38 temp 39 temp 40 temp 41 temp 42 temp 43 temp 44 temp 45 temp 46 temp 47 temp 48 temp 49 temp 50 temp 51 temp 52 temp 53 temp 54 temp 55 temp 56 temp 57 temp 58 temp 59 temp 60 temp 61 temp 62 temp 63 temp 64 temp 65 temp 66 temp 67 temp 68 temp 69 temp 70 temp 71 temp 72 temp 73 temp 74 temp 75 temp 76 temp 77 temp 78 temp 79 temp 80 temp 81 temp 82 temp 83 temp 84 temp 85 temp 86 temp 87 temp 88 temp 89 temp 90 temp 91 temp 92 temp 93 temp 94 temp 95 temp 96 temp 97 temp 98 temp 99 temp 100 temp 101 temp 102 temp 103 temp 104 temp 105 temp 106 temp 107 temp 108 temp 109 temp 110 temp 111 temp 112 temp 113 temp 114 temp 115 temp 116 temp 117 temp 118 temp 119 temp 120 temp 121 temp 122 temp 123 temp 124 temp 125 temp 126 temp 127 temp 128 temp 129 temp 130 temp 131 temp 132 temp 133 temp 134 temp 135 temp 136 temp 137 temp 138 temp 139 temp 140 temp 141 temp 142 temp 143 temp 144 temp 145 temp 146 temp 147 temp 148 temp 149 temp 150 temp 151 temp 152 temp 153 temp 154 temp 155 temp 156 temp 157 temp 158 temp 159 temp 160 temp 161 temp 162 temp 163 temp 164 temp 165 temp 166 temp 167 temp 168 temp 169 temp 170 temp 171 temp 172 temp 173 temp 174 temp 175 temp 176 temp 177 temp 178 temp 179 temp 180 temp 181 temp 182 temp 183 temp 184 temp 185 temp 186 temp 187 temp 188 temp 189 temp 190 temp 191 temp 192 temp 193 temp 194 temp 195 temp 196 temp 197 temp 198 temp 199 temp 200 temp 201 temp 202 temp 203 temp 204 temp 205 temp 206 temp 207 temp 208 temp 209 temp 210 temp 211 temp 212 temp 213 temp 214 temp 215 temp 216 temp 217 temp 218 article01 article02 article03 article04 article05 article06 article07 article08 context anm01 anm02 anm03 anm04