15 vet beskrevet som en krigstræt højadelsmand, der ligesom Henrik Gyldenstjerne var misfornøjet over krigens dræning af de private ?inanser.37 Denne tolkning af Krognos er formentlig ganske korrekt. Missiverne til mosteren Birgitte Gøje handlede i hvert fald ofte om de økonomiske problemer, krigstjenesten medførte.38 Men i et missive fra februar 1568 til Kristoffer Gøje får vi også indtrykket af en anden side af Krognos’ person. Han skriver: kannd iegh kome tilligh nock tiill hobenn [hæren], daa kunde gud ennd giue migh lyckenn, atth iegh kunde ennd faa enn aff dij herer [en højtrangerende svensker] wed houedeth, daa schullde hannd giue migh saa møgith som alth deth, iegh hauer forterith wdj denne kri, och siidenn alld min tiid hede her Oluff (…) och siidenn were enn rider som sancte Jørgen.39 Man skal først forstå, at udtalelsen kommer efter den danske feltherres, Daniel Rantzaus, succesrige vinterkampagne i Östergötland 1567-68, hvor størstedelen af den svenske hær var blevet besejret. Sejren foranledigede en tro på, at krigen snart ville være slut. I det skær er Krognos’ udtalte entusiasme muligvis blot et udtryk for en opportunist, der tror på en nem og hurtig sejr med dertilhørende økonomisk gevinst. Uanset baggrunden for det ovenstående citat, er det interessante i denne henseende, at Krognos arbejder med en for perioden sidst i 1500-tallet forholdsvis aparte krigstradition samt i postreformationens optik, en reference til en forældet, hvis ikke ligefrem blasfemisk, religiøs tradition, som man kunne kalde en mild helgendyrkelse. Desuden var tilfangetagelse af en højtstående ?jende med efterfølgende personlig opkrævning af løsesum en udpræget middelalderlig krigstradition. Det udtalte ønske forekommer derfor aparte, da en sådan handel, under den mere statskontrollerede Nordiske Syvårskrig,40 formentlig ville involvere staten og fratage Krognos en stor andel af sin gevinst. Dertil forekommer altså referencen til den katolske ridderhelgen Sankt Jørgen kuriøs, da helgendyrkelse var et fænomen, der hørte den katolske middelalder til, hvor Sankt Jørgen fremstod som legemliggørelsen af det ult imative ridderideal.41 Dette afspejler, at idealet om ridderen Sankt Jørgen levede videre i en mere verdslig udgave. Vi har altså her et udtalt eksempel på et ønske om udførelsen af en ”ædel” gerning i krig, en gerning, der klinger med fortidens gamle ridderidealer. En sådan gerning må have haft en vis betydning blandt nogle af datidens adelsmænd. Oluf Krognos så det i hvert fald som grundlag for et ridderslag. Titlen som ridder var fortsat et ypperligt æresbevis, som i renæssancen i voksende grad også blev ud37 Bricka (udg.): Dansk Biogra?isk Lexikon, 525-526. 38 Wad (udg.): Breve, bd. II, brev 148, 155 og 168. 39 Bang (udg.): Breve, 138, brev 76. 40 Netterstrøm: ’Military and Civilian’, 137-38. 41 Bjørn Poulsen: ’Med harnisk og hest’, 45.
temp 1 temp 2 temp 3 temp 4 temp 5 temp 6 temp 7 temp 8 temp 9 temp 10 temp 11 temp 12 temp 13 temp 14 temp 15 temp 16 temp 17 temp 18 temp 19 temp 20 temp 21 temp 22 temp 23 temp 24 temp 25 temp 26 temp 27 temp 28 temp 29 temp 30 temp 31 temp 32 temp 33 temp 34 temp 35 temp 36 temp 37 temp 38 temp 39 temp 40 temp 41 temp 42 temp 43 temp 44 temp 45 temp 46 temp 47 temp 48 temp 49 temp 50 temp 51 temp 52 temp 53 temp 54 temp 55 temp 56 temp 57 temp 58 temp 59 temp 60 temp 61 temp 62 temp 63 temp 64 temp 65 temp 66 temp 67 temp 68 temp 69 temp 70 temp 71 temp 72 temp 73 temp 74 temp 75 temp 76 temp 77 temp 78 temp 79 temp 80 temp 81 temp 82 temp 83 temp 84 temp 85 temp 86 temp 87 temp 88 temp 89 temp 90 temp 91 temp 92 temp 93 temp 94 temp 95 temp 96 temp 97 temp 98 temp 99 temp 100 temp 101 temp 102 temp 103 temp 104 temp 105 temp 106 temp 107 temp 108 temp 109 temp 110 temp 111 temp 112 temp 113 temp 114 temp 115 temp 116 temp 117 temp 118 temp 119 temp 120 temp 121 temp 122 temp 123 temp 124 temp 125 temp 126 temp 127 temp 128 temp 129 temp 130 temp 131 temp 132 temp 133 temp 134 temp 135 temp 136 temp 137 temp 138 temp 139 temp 140 temp 141 temp 142 temp 143 temp 144 temp 145 temp 146 temp 147 temp 148 temp 149 temp 150 temp 151 temp 152 temp 153 temp 154 temp 155 temp 156 temp 157 temp 158 temp 159 temp 160 temp 161 temp 162 temp 163 temp 164 temp 165 temp 166 temp 167 temp 168 temp 169 temp 170 temp 171 temp 172 temp 173 temp 174 temp 175 temp 176 temp 177 temp 178 temp 179 temp 180 temp 181 temp 182 temp 183 temp 184 temp 185 temp 186 temp 187 temp 188 temp 189 temp 190 temp 191 temp 192 temp 193 temp 194 temp 195 temp 196 temp 197 temp 198 temp 199 temp 200 temp 201 temp 202 temp 203 temp 204 temp 205 temp 206 temp 207 temp 208 temp 209 temp 210 temp 211 temp 212 temp 213 temp 214 temp 215 temp 216 temp 217 temp 218 article01 article02 article03 article04 article05 article06 article07 article08 context anm01 anm02 anm03 anm04