BRABRANDIDRÆTSFORENING 26 BADMINTON BASKETBALL FODBOLD GYMNASTIK HÅNDBOLD MOTION PÉTANQUE SVØMNING TENNIS og her skal både kommunen og StavtrupIF invol veres. Grundet disse uvisheder, så sættes et forventet overskud i den lave ende. Som kort nævnt under Pkt. 3., så forventes der udgifter til etablering af toilet i Brabrand lndoor - og a?hængig af hvor hurtigt/langsomt dette arbejde skrider frem, så er det svært at forudsige hvor mange penge, der skal falde her i løbet af 2018. Indtil videre, så er der tilsagn fra 24 medlemmer, og heraf er der aktivt en, der ikke løser licens, et par stykker, som tvivler. Hvis vi skal have 4 hold med i Sommerlandsturnerin gen (SLT), så skal vi snart have tilsagn fra ?lere af vores medlemmer. John Agger: Udviser bekymring for, at Bestyrelsen budgetterer med et underskud. Jan Breumby: Har Århus Kommune ikke pligt til at genhusning? Kommunen har pligt til at genhuse os til vores faste træningstider, men ikke til vores stævner og evt. hjemme banekampe. Buller: Der er mange ubekendte i det kommende regnskabsår - har vi medregnet den indtjening, som vi selv genererer. Jørgen Skov: Mangler vi ikke udgift til Revisor? Da revisionen af regnskabet foregår af et klubmedlem i år og ikke et eksternt ?irma, så håber bestyrelsen, at dette medlem fortsat er villig til at revidere vores regnskab. Budgettet blev godkendt. Forslag 1 - Lene Nielsen Vil der gives tilskud eller vil klubben give klubtøj til medlemmer, der spiller på klubhold forklubben? I det netop godkendte budget er der afsat 2000kr til tilskud til klubtøj efter samme forde ling som tidligere år. I SLT er der kun krav om ens tøj til holdene i Elitedivisionen. Og da stort set alle vores medlemmer har klubtøj, så ser vi det ikke umiddelbart nødvendigt at alle medlemmerne skal have nyt tøj. Forslag 2 - Lene Nielsen Vil klubben give tilskud eller betale for overnatninger i?bm., slutspil, når der spilles i Øst danmark eller andre steder, hvor det ikke er muligt at tage hjem? Bestyrelsen vil ikke på nuværende tidspunkt, med udgangspunkt i det netop godkendte budget, tildele et tilskud. Vi vil tage det op til genovervejelse, når tiden nærmer sig, og vi er klar over hvor mange penge vi har på kontoen efter et evt. Århus Open og når vi ved hvor mange penge vi selv skal lægge i etablering af nye baner. Brian Kristensen: 1. holdet er klubbens?lagskib og bør have deres overnatning dækket af klubben, så de kan præstere og gøre klubbenstolt. Inge Jensen: Hvorfor er det kun 1. holdet, der skal have dækket udgifterne? Hvis nu der er 2 hold til slutspil, så bør begge hold have dækket lige meget. Einar Stærk: Alle hold skal behandles ens, og klubben bør dække hele weekenden, fre dag til søndag. Jan Breumby: Hvor meget løb det op i ved sidste spillerunde i 2017? Jens 0: 11.300 kr. for 20 mand. Maria Kristensen: Klubben bør også give tilskud til klubbens medlemmer, som er repræ senteret til evt. landsholdssamlinger. Det er rigtig dyrt at tage derover. Einar Stærk: Klubben bør dække alle kørte kilometer, når der er overnatninger involveret Bestyrelsen foreslår Betina Carstensen, som bliver enstemmigt valgt. Generalforsam lingen er lovlig indkaldt i henhold til vedtægterne og vi er 40 medlemmer fra Petanque klubben og Jens Møller fra Brabrand IF’s hovedbestyrelse. Som referent udnævner bestyrelsen Thea Fihl. Som stemmetællere vælges lise Larsen og Johnny Lynggaard. Formandens beretning blev taget godt imod af medlemmerne. Den kan læses på de forrige sider. Dog var der nogle tilføjelser. Henry Larsen og Jan Breumby har også tilkæmpet sig ?lotte bronzemedaljer ved DM i 2017. Einar Stærk: Forslag om, at formandens beretning gerne må være printet og lig ge på bordene ved selve generalforsamlingen, alternativt sendes på mail. Dette vil en nye bestyrelse tage til overvejelse til de kommende generalforsamlinger. Med følgende kommentarer og tilføjelse blev formandens beretning godkendt. Brian Kristensen rejste spørgsmålet, om hvordan tilhørsforholdet er mht. Brabrand lndoor. Og her forklarede kassereren, Jens Ove Tordrup, at Brabrand lndoor er hører til under Brabrand Petanque Klub. Og den indtjening der kommer i forbindelse med arran gementer og træning her vil være med til at dække de omkostningstunge udgifter, som forventes i løbet af 2018, hvor etableringen af både toilet og køkken forventes igangsat. Regnskabet blev godkendt. Vi ved allerede nu, at det ikke bliver muligt at a?holde Århus Open hjemme. Vi vil arbejde på, at kunne låne faciliteter i Stavtrup,
klubbladet 1 klubbladet 2 klubbladet 3 klubbladet 4 klubbladet 5 klubbladet 6 klubbladet 7 klubbladet 8 klubbladet 9 klubbladet 10 klubbladet 11 klubbladet 12 klubbladet 13 klubbladet 14 klubbladet 15 klubbladet 16 klubbladet 17 klubbladet 18 klubbladet 19 klubbladet 20 klubbladet 21 klubbladet 22 klubbladet 23 klubbladet 24 klubbladet 25 klubbladet 26 klubbladet 27 klubbladet 28 klubbladet 29 klubbladet 30 klubbladet 31 klubbladet 32 klubbladet 33 klubbladet 34 klubbladet 35 klubbladet 36 klubbladet 37 klubbladet 38 klubbladet 39 klubbladet 40