AARHUS STIFT - Dalgas Avenue 46, 8000 Aarhus C / Tlf. 8614 5100 / mail: kmaar@km.dk / EAN nr. 5798 0008 18736 / CVR nr. 39902613 Biskoppens NYHEDSBREV FEBRUAR 2018 Kære menighed, menighedsråd og præster! Hvorfor og hvordan vi fl ytter præstestillinger Som nogle af Jer vil vide, arbejder vi i stiftet løbende på at fl ytte præstestillinger fra landet ind mod byerne. Der er langt fra tale om en massedeportation, og det er ikke noget, der skal ske i dag eller i morgen. Tværtimod sker det altid efter grundige forberedelser og inddragelse af de lokale menighedsråd og – NB – kun ved præsteskifte. Årsagen til fl ytningen er enkel, og I kender alle til den. Der bor ikke nær så mange på landet og i landsbyerne, som der gjorde engang, og fl ere og fl ere fl ytter ind til byerne. Det er en tendens, man kan begræde. Skævvridning af landet kommer der ikke noget godt ud af, det er ligesom en selvforstærkende ond spiral. Når skolerne og butikkerne lukker, børnene fl ytter, og udviklingen går i stå, er der måske ikke længere så meget, der binder en til lokalområdet. Jeg håber meget, at det en dag vender igen, men lige nu går befolkningsstrømmen overordnet set kun én vej, og vi er som folkekirke nødt til at reagere på det og fl ytte nogle præstestillinger med. Vi skal være, hvor folk er, dvs. også dér, hvor de fl ytter hen. Men det er aldrig sjovt at være det menighedsråd, der skal afgive en præstestilling, ligesom det heller ikke er sjovt som præst at vide, at ens stilling nedlægges, når man går på pension engang. Det bedste ville selvfølgelig være, at vi bare kunne oprette nogle fl ere præstestillinger. Men vi råder fra stiftets side nu engang kun over dem, vi har, og som biskopperne jævnligt forhandler om indbyrdes. Og fra politisk hold vil man nok anføre, at det ikke hænger sammen, at vi får fl ere præster til færre medlemmer. Så hvad gør vi? En model kan være, at vi i de sogne hvor der er få folkekirkemedlemmer, skærer præstestillingerne til derefter. Det vil sige, at nogle præstestillinger kun bliver 75% eller 50%, og at vi så for at få nogle hele stillinger tillægger præsten ekstra funktioner, eller lader dem bistå i andre sogne. Det er bare ikke særligt attraktivt for den enkelte præst, der pludselig kan sidde med en stilling, der minder om et kludetæppe, og måske bliver ramt af det, jeg kalder for ”kvote-stress”. NÆSTE NYHEDSBREV KOMMER MARTS 2018 Henrik Wigh-Poulsen biskop over Aarhus Stift