AARHUS STIFT - Dalgas Avenue 46, 8000 Aarhus C / Tlf. 8614 5100 / mail: kmaar@km.dk / EAN nr. 5798 0008 18736 / CVR nr. 39902613 Biskoppens NYHEDSBREV OKTOBER 2017 Kære menighed, menighedsråd og præster! Om stiftsrådet – og hvad det gør godt for Som I nok ved, har vi i løbet af de sidste måneder afholdt valg til både provstiudvalg og stiftsråd. Provstiudvalget har de fl este af jer nok en vis fortrolighed med. Hvad stiftsrådet angår kniber det til gengæld måske mere med kendskabet. Det forekommer længere væk, og i det sidder kun en menighedsrådsrepræsentant for hvert provsti samt tre repræsentanter for præsterne og en for provsterne. Stiftsrådet er også en nyere opfi ndelse. Det er ikke så veletableret endnu, og dets opgaver er ikke helt så veldefi nerede som menighedsrådets og provstiudvalgets. Jeg er helt sikker på, at det nok skal komme, men jeg vil benytte mig af lejligheden til her i mit nyhedsbrev at slå lidt på tromme for det. Ligesom provstiudvalget er et organ valgt af menighedsrådene til at bistå og understøtte provsten i hans/hendes opgaver med budgetter, regnskaber, bygninger og udskrivning af den lokale kirkeskat, så er stiftsrådet et organ, også valgt af menighedsrådene, til at bistå og understøtte biskoppen i arbejdet på stiftsplan. Stifstrådet får ligesom provstiudvalget en vis andel af de lokale ligningsmidler til dækning af dets virksomhed ved at udskrive et bindende bidrag fra menighedsrådenes kirkekasser. Her i Aarhus Stift drejer det sig om 0,3 %, og for de midler løfter stiftsrådet nogle opgaver, som det giver bedst mening at løfte på stiftsniveau. Det kan f.eks. dreje sig om at støtte projekter, der er til gavn for det kirkelige liv i stiftet. For tiden støtter Aarhus Stiftsråd et projekt, der skal gøre os klogere på arbejdet med frivillige. Et andet projekt – der er et samarbejde mellem stiftsrådet, kommunen og universitetet – skal gøre os klogere på, hvordan vi bedst kan være til stede som kirke i stiftets voksende byer. Stiftsrådet yder også støtte til bogudgivelser, studierejser og forskellige kirkelige arrangementer i stiftet. Hvis der er et særligt projekt eller en særlig opgave, som stiftsrådet gerne vil fremme, nedsætter de et udvalg, gerne med deltagelse udefra. For øjeblikket arbejder stiftsrådets diakoniudvalg med at planlægge et møde i januar 2018, hvor Aarhus kommune er medindbyder, om de sociale udfordringer i samfundet, og hvordan kommune, folkekirke og de frivillige kirkelige sociale institutioner bedst kan samarbejde om at løfte dem. > NÆSTE NYHEDSBREV KOMMER NOVEMBER 2017 Henrik Wigh-Poulsen biskop over Aarhus Stift